CSBO Kft Logo
A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladatot ellátó szervként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 37. §-ban, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. közhasznú jogállásról szóló szakaszaiban meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, elérhetőségei

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely és levelezési cím: 1134 Tüzér utca 33-35.

Postafiók: 1555 Budapest Pf. 65

Központi telefonszám: +36 70 500 1626

E-mail: titkarsag@csalad.hu

Web: csalad.hu/rolunk

  1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

  1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Terület

Vezető

Beosztás

Elérhetőség

Ügyfélszolgálat

Ügyvezető

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes

ügyvezető

titkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Gazdasági Igazgatóság

Móri-Nagy Zoltán

gazdasági igazgató

titkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

HR Igazgatóság

Kazinczi Adrienn

hr igazgató

titkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Jog és Beszerzési Igazgatóság

Dr. Szalay Beatrix Gizella

jogi és beszerzési igazgató

titkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Tengelits András

marketing és kommunikációs igazgató

titkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Operatív Igazgatóság

Zombori Gábor

operatív igazgató

titkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Projekt Igazgatóság

Bartos Andrea Katalin

projekt igazgató

titkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

Szakmai Igazgatóság

Boglacsik Tímea

szakmai igazgató

titkarsag@csalad.hu

+36-70/500-1626

 

  1. Ügyfélkapcsolat:

E-mail: titkarsag@csalad.hu

Tel.: +36 70 500 1626

  1. Közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28., Levelezési cím: 1363 Pf. 17, Központi telefonszám: +36 1 354 4800)

Fővárosi Főügyészség (Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13., Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13. T: 472-4000, Fax: 472-4141 Fax: 472-4163)

Állami Számvevőszék (cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10., Levelezési cím: 1364 Budapest 4. Pf. 54., Központi telefonszám: +36-1-484-9100)

 

 1. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

320/2015. (X. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirata

Közszolgáltatási szerződés

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Közreműködés az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában.

A kapcsolati erőszak áldozatai számára az esetleges krízishelyzetben való, lehetőség szerinti azonnali és éjjel-nappal elérhető segítségnyújtási lehetőségek biztosításában való közreműködés a korszerű távközlési és informatikai eszközök felhasználásával.

  1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai

Tartalmazza: a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirata

Felügyelőbizottsági ügyrendje

  1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
  2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékese

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítési rendje

Ügyvezető: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, tel.: +36 70 500 1626, e-mail: titkarsag@csalad.hu

  1. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001720/2017

Felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám: B/2020/000851

Engedélyezett képzéseink

                    8.        Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

 1. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, beszámolója
   1. 2015. évi beszámoló
   2. 2016. évi beszámoló
   3. 2017. évi beszámoló
   4. 2018. évi beszámoló
   5. 2019. évi beszámoló
   6. 2020. évi beszámoló
  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak 2020/4. negyedév

  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  2. Közbeszerzési információk

2021. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv - 1. sz. módosítás

2017. évi közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás

2017. évi közbeszerzési terv - 3. sz. módosítás

2017. évi közbeszerzési terv - 4. sz. módosítás

2016. évi közbeszerzési terv

2016. évi közbeszerzési terv - 1. sz. módosítás

2016. évi közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás

  1. A közbeszerzési hatóság felé szolgáltatott adatok
  2. Különös közzétételi lista