CSBO Kft Logo
A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladatot ellátó szervként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 37. §-ban, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. közhasznú jogállásról szóló szakaszaiban meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

Általános közzétételi lista

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, elérhetőségei

   Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

   Székhely és levelezési cím: 1134 Tüzér utca 33-35.

   Postafiók: 1555 Budapest Pf. 65

   Központi telefonszám: +36 70 500 1626

   Web: csbo.hu

  2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

   A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

   Dr. Szuromi-Kovács Ágnes - Ügyvezető

   Dr. Szalay Beatrix - Jogi és Beszerzési Igazgató

   Czene Katalin - Gazdasági Igazgató

  4. Ügyfélkapcsolat:

   Tel.: +36 70 500 1626

  5. Közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28., Levelezési cím: 1363 Pf. 17, Központi telefonszám: +36 1 354 4800)

   Fővárosi Főügyészség (Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13., Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13. T: 472-4000, Fax: 472-4141 Fax: 472-4163)

   Állami Számvevőszék (cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10., Levelezési cím: 1364 Budapest 4. Pf. 54., Központi telefonszám: +36-1-484-9100)

 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

   2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

   2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

   2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

   2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

   2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

   2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

   2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

   2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

   320/2015. (X. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

   247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

   272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

   1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

   244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról

   152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

   354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

   15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

   20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

  2. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

   A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirata

   Közszolgáltatási szerződés

  3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

   Közreműködés az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában.

   A kapcsolati erőszak áldozatai számára az esetleges krízishelyzetben való, lehetőség szerinti azonnali és éjjel-nappal elérhető segítségnyújtási lehetőségek biztosításában való közreműködés a korszerű távközlési és informatikai eszközök felhasználásával.

  4. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai

   Tartalmazza: a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirata

   Felügyelőbizottsági ügyrendje

  5. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

   Hírek

  6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

  7. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékese

   Ügyvezető: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes , tel.: +36 70 500 1626, e-mail:

  8. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001720/2017

   Engedélyezett képzéseink

 3. Gazdálkodási adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, beszámolója

   1. 2015. évi beszámoló

   2. 2016. évi beszámoló

   3. 2017. évi beszámoló

   4. 2018. évi beszámoló

   5. 2019. évi beszámoló

  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

   Foglalkoztatottak_2017/2.negyedév

   Munkavállalók_FB-vez_2017/3.negyedév

  3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

   Vagyongazdálkodással összefüggő szerződések

  4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

   1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó hatályos szerződések

   2. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó korábban hatályos archivált szerződések

  5. Közbeszerzési információk

   2020. évi közbeszerzési terv

   2019. évi közbeszerzési terv

   2018. évi közbeszerzési terv

   2017. évi közbeszerzési terv

   2017. évi közbeszerzési terv - 1. sz. módosítás

   2017. évi közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás

   2017. évi közbeszerzési terv - 3. sz. módosítás

   2017. évi közbeszerzési terv - 4. sz. módosítás

   2016. évi közbeszerzési terv

   2016. évi közbeszerzési terv - 1. sz. módosítás

   2016. évi közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás