Projektek

Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése - EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. kiemelt projekt keretében valósítja meg azt a 4 éves projektet, melynek célja a kríziskezelő szolgálatok humán és informatikai fejlesztése által a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatai hatékonyabb segítése. A kapcsolati erőszak formáinak és bántalmazás jeleinek korai felismerése és szakszerű kezelése elengedhetetlen a súlyos krízishelyzetek kialakulásának megakadályozása szempontjából, ezért a projekt másik fontos eleme a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagjainak (pl. védőnők, háziorvosok, családsegítő szakemberek, rendőrök, pedagógusok, ügyészek, bírák) képzése és érzékenyítése.

Célunk továbbá, hogy a tájékoztató tevékenység eredményeképpen a potenciális érintettek és környezetük megismerjék a segítségkérés lehetőségeit, a támogató szolgáltatási formákat, nőjön a szolidaritás a bántalmazottak iránt, erősödjön az erőszak társadalmi szintű elutasítása.

A projektben kutatási tevékenység, szakmai protokollok és tanagyagok fejlesztése valósul meg, 200 fő kríziskezelő szolgálatoknál dolgozó továbbképzése, 5250 fő jelzőrendszeri tag képzése történik meg, az érintett szakemberek workshopokon és konferenciákon oszthatják meg tudásukat, szerezhetnek információkat. A projektben felépülő többcsatornás ügyfélkapcsolati rendszer segíti a krízisszolgáltatók egységes nemzetközi protokollnak megfelelő munkáját, a tájékoztató honlap és mobil applikáció fejlesztése pedig biztosítja a potenciális érintettek vagy környezetük gyors információhoz jutását.

Kedvezményezett neve:Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt címe:Kríziskezelő Szolgálatok Fejlesztése
A szerződött támogatás összege:bruttó 1.16 milliárd Ft
A támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.01.31.
A projekt azonosító száma:EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001


A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése - EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A Széchenyi 2020 program keretében 2017 tavaszán elindult "A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése" projekt, amely 5,7 milliárd forintból valósítja meg az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik hatékonyabb, a szükségletekhez jobban igazodó, magasabb színvonalú ellátását.

A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. A gyermekút kialakítása kapcsán az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a diagnózis pontos felállítása érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgálóeljárások, valamint irányelvek, protokollok kerülnek bevezetésre.

A projekt törekszik az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek tudásának bővítésére, amelynek keretében az ellátórendszerről, a társágazati szereplők feladatairól, kompetenciáiról, az együttműködésük mikéntjéről, a köztük lévő és a szülőkkel való kommunikációról kapnak ismereteket.

A szülők gyermekük fejlődésével, az ellátórendszerrel, a továbbküldési utakkal kapcsolatos ismereteinek bővítése növeli a szülők kompetencia érzését, önértékelését, ugyanakkor csökkenti - különösen a hátrányos társadalmi helyzetben élők – elszigeteltségét.

Az ágazatközi szolgáltatási modell hátteréül szolgáló informatikai szakrendszerek összekapcsolásra kerülnek, melynek köszönhetően a gyermek fejlődése nyomon követhetővé válik.

Az egységes gyermekút megvalósítása, a szakemberek kompetenciájának szélesítése, a koordinatív funkció bevezetése és a szülői tájékozottság növelése hatékonyabb szolgáltatásokat és a családokat fókuszba helyező, támogató ellátórendszert eredményez.

A projekt keretösszege: 5,7 milliárd forint;

Projektidőszak: 2017. február 1- 2021. január 31-ig tart.

A projektet megvalósító konzorcium:


A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.palyazat.gov.hu/efop-195-vekop-16-a-kora-gyermekkori-intervenci-gazatkzi-fejlesztseKisgyermekkori nevelés támogatása - EFOP-3.1.1-14-2015-00001

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és az Oktatási Hivatal által közösen megvalósított EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekt célja képzéssel és támogató szolgáltatásokkal erősíteni az óvoda és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának esélyteremtő szerepét és hátránykompenzációs képességét. További célok az óvodákban és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása területén dolgozó szakemberek továbbképzése, szakmai támogatása; az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének segítése.

Mindemellett a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. projekt tevékenységei közé tartozik a bölcsődei ellátás rendszerének átalakulása kapcsán az intézmények, szolgáltatók, önkormányzatok, leendő fenntartók informálása, valamint a szakmai tanácsadás és támogatás is.

A konvergencia régiókban megvalósuló projekt tervezett időtartama 2016.02.01-2018.01.31-ig tart.

A projektben zajló folyamatokról – kutatás, képzés, mentorálás, hálózati koordináció, „Gyereknek áll a világ” című rendezvénysorozat lebonyolítása - további információ az efop311.hu oldalon érhető el.